Kesit Yayınları PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve Rumeli bölgesinde ve Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde kurulup gelişmiş olan Türk yazı dilinin Xl-XV. yüzyılar arasını kaplayan lot dönemidir. Eserler bakımı...

Meclis-i ‘uşâka condense nûş eyle sahbâ-yıkadîm Nitekim nûş eyledi Ashâb-ı Kehf’ive’r-Rakîm ‘Âlem-i ‘ışk içre bir bezm-i safâbastitmişem Kim girer ol bezme bûy-ı yârdan olur şemîm (Kısa-i Ashâbü’l-Kehf’den)....

Kitap Türleri

Kesit Yayınları PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Kesit Yayınları